Ralph Giffen

Memories

The 1950 Flood

The Giffen Farm