BURTISKittie Burtis: born 1860 Ohio
Parents:
Spouse: Harvey White: born sept 7, 1829 Willoughby, Ohio Married Kittie Burtis sept 7,1876
Children: peter (1876 ohio); Delmer (1879 Ohio)
Contact: Rose (white) rankin


Back to Lake Co. Family Registry